นายสุภี เวียงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
ครู คศ.2
ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
ฝ่ายบริการทรัพยากร


 

นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ครู คศ.1
ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
ฝ่ายวิชาการ

นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครู คศ.1
ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
ครู คศ.1
ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

หมวด: