ข้าราชการ ครู

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
ครู คศ.2
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ครู คศ.1
นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครู คศ.1
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครู คศ.1
นายสาธิต คณฑา
ครู คศ.1
นายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี
ครู คศ.1

 

พนักงานราชการ ครู

ว่าที่ พ.ต.ดุสิต  รื่นรวย นางสาวอ้อมใจ  ขำหล่อ นายรัชชาพงษ์  จันดาแก้ว
นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว นางสาวเนตรนารี  เกตุสอน นางสาวทัศนีย์  สุขเกษม
นายพัชรพงษ์  ศรีเรืองฤทธิ์ นายอภิสิทธิ์  ช่างประดิษฐ์ นายอาทิตย์  รอดย้อย
นายทรงศิลป์  พบบ่อเงิน นางสาวจารุวรรณ  เรืองเจริญ นางสาวนิตยา  แสงระยับ
นางสาวอุทุมพร  แสนเขียว นายธวัช  จันทร์สิงห์

 

ครูพิเศษสอน

นายชัยวัฒน์  วิเศษเขตการณ์ นายชีวิน  วัฒนชัยพล นายธนาธิป  ใจสูงเนิน
นายเอนก  ทับวิชา นางสาวสาวิตรี  พ้นภัยพาล นางสาวจงลักษณ์  อินทฉิม
นางสาววิชญาพร  บุญอินทร์ นางสาวณัฐศิมา  มั่นนวล นางสาววชิราพร  แกล้วการไถ
นางสาวอิสสราพร  สว่างจิต นางสาวชญานี  อำภา นางสาวสุดารัตน์  เทพทรัพย์

 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิสาชล เพมขุนทด นางสาวศิริลักษณ์  อุตพันธ์ นางสาวรัตติกาล  ชุ่มโพธิ์
   
นางสาวอมรรัตน์  ฉิมชัย นางสาวกัญญานัฐ  คำแสน นางสาวอโณทัย  พรหมจรรย์
   
นางสาวศศิธร  โชติตะคุ นายพิสิฐ  พูลอนันต์ นายวิษณุ  ขันทอง
 
นางสาวศรุตา  แสงสูงเนิน นางเกล็ดทราย  เจริญภูมิ นายธีรวัฒน์  ประสาทแก้ว

 

 นักการภารโรง

นายไพรวัลย์  ยันยง นางละมัย  ผ่องศรี นายวิชาญ  ผิวพิมพ์ดี
นายพงษ์ธร  ผาจันทร์ดา นายศรีไพร  ยันยง

 

พนักงานขับรถ

นายวิษณุ  โคกทับทิม

 

ยามรักษาการณ์

นายณัฐชัย  เกตุศิละ นายสมศักดิ์  สมประสงค์ นายเที่ยง  ทองสี

 

หมวด: