เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร คณะครู

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อยางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการตามนโยบายเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

หมวด: