ข้าราชการ ครู

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์  
ครู คศ.2
นายสานนท์ ไชยศาสตร์  
ครู คศ.1
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ  
ครู คศ.1

นายสืบศักดิ์ หลงขาว 
ครู คศ.1

นายศุภวัตร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครู คศ.1

   
 นายสาธิต  คณฑา  
ครูผู้ช่วย
   

 พนักงานราชการ ครู

ว่าที่ พ.ต.ดุสิต รื่นรวย นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว นางสาวเนตรนารี เกตุสอน นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์ นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน นายสณปวริศร์ ชมภู
นายอาทิตย์ รอดย้อย นายธวัช จันทร์สิงห์ นายอภิสิทธิ ช่างประดิษฐ์
นางสาวนิตยา แสงระยับ นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว นางสาวอุทุมพร แสนเขียว

 ครูพิเศษสอน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนิสาชล เพมขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกัญญานัฐ คำแสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัตติกาล ชุ่มโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นาางสาวศศิธร โชติตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นางละมัย ผ่องศรี
แม่บ้าน
 นายสมศักดิ์ นิสุนทร
พนักงานขับรถ
นายไพรวัลย์ ยันยง
นักการภารโรง
นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี
นักการภารโรง
นายพงษ์ธร ผาจันทร์ดา
นักการภารโรง
นายศรีไพร ยันยง
นักการภารโรง
นายณัฐชัย เกตุศิละ
ยามรักษาการ
นายสมศักดิ์ สมประสงค์
ยามรักษาการ
   
นายเที่ยง ทองสี
ยามรักษาการ