วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2539 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิงชัย  มงคลธรรม เป็นผู้ลงนาม โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 150 ไร่ 2 งาน  เลขที่ 10/1  หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน – ลานสัก  ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 60150

ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นายสมชาย  เจนพานิช   สิงหาคม 2539 – ธันวาคม 2541
  2. นายเสถียร  ขวัญอ่อน   ธันวาคม 2541 – มกราคม 2547
  3. นายอิทธิชัย  แจ่มผล   มกราคม 2547 – กันยายน 2556
  4. นายชัยณรงค์  คัชมาตย์   ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2560
  5. นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561
  6. นายยุทธพิชัย กล้าหาญ ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน