นายทำนอง เสือพาดกร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
หัวหน้างานบัญชี
 นายสืบศักดิ์ หลงขาว
หัวหน้างานพัสดุ
นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
  นายสาธิต  คณฑา
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์