นางเนาวรัตน์ ภูศรีฐาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวนิตยา แสงระยับ
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ
นายสณปวริศร์ ชมภู
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ