นางเนาวรัตน์ ภูศรีฐาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสณปวริศร์ ชมภู
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเนตรนารี เกตุสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
ว่าที่ พ.ต.ดุสิต รื่นรวย
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

หัวหน้าสาขางาน

     
นายสืบศักดิ์ หลงขาว
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
นายศุภวัตน์ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายพัชรพงษ์  ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวนิตยา แสงระยับ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   

นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

นายสาธิต คณฑา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอาทิตย์ รอดย้อย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวเนตรนารี เกตุสอน
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์