นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

   
นายธวัช จันทร์สิงห์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

หัวหน้างานปกครอง
 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายอาทิตย์ รอดย้อย
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน